ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อตกลง") กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน ของเรา("เว็บไซต์" หรือ "บริการ") และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "บริการ") ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ ("ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ") และผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ ("ผู้ดำเนินการ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณกำลังทำข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้ คำว่า "ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ" จะหมายถึง แก่นิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ และอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการได้ คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและผู้ประกอบการ แม้ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ลงนามโดยคุณทางกายภาพ และมีผลบังคับต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

บัญชีและการเป็นสมาชิก

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์และบริการได้ การใช้เว็บไซต์และบริการและการยอมรับข้อตกลงนี้แสดงว่าคุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี หากคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบและตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้และเริ่มใช้บริการ การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณ รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าว เราอาจระงับ ปิดการใช้งาน หรือลบบัญชีของคุณ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี) หากเราพิจารณาว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือการกระทำหรือเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและความปรารถนาดีของเรา หากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการของเราใหม่ได้ เราอาจบล็อกที่อยู่อีเมลและที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนเพิ่มเติม

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

โปรดทราบว่าอาจมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะอยู่บนเว็บไซต์ หากมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือสำหรับผู้ใหญ่ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้ หากเราทราบว่าใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 21 ปีพยายามทำธุรกรรมผ่านบริการ เราจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ได้รับการยืนยันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็กปี 1998 ("COPPA") บางพื้นที่ของเว็บไซต์และบริการอาจไม่พร้อมให้บริการแก่เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีไม่ว่าในกรณีใดๆ

ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

แม้ว่าเว็บไซต์และบริการอาจเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ฯลฯ) เราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติ สมาคม การสนับสนุน การรับรอง หรือความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่เชื่อมโยงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการเฉพาะในที่นี้ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่รับประกันข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใดๆ หรือเนื้อหาของทรัพยากรของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการใช้ทรัพยากรที่คุณเข้าถึงผ่านลิงก์บนเว็บไซต์และบริการอย่างรอบคอบ การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา: (a) เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย; (c) ละเมิดระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใดๆ ระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือของรัฐ (d) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด ดูถูก ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ; (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะใช้หรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต; (ซ) สแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม ข้ออ้าง แมงมุม คลาน หรือขูด; (i) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (j) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณสำหรับการละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามใดๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

"สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิ์ในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดที่มอบให้โดยกฎหมาย กฎหมายจารีตประเพณี หรือความยุติธรรมในหรือที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ ค่าความนิยม และสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดี , สิทธิ์ในการประดิษฐ์, สิทธิ์ในการใช้งาน, และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน และรวมถึงการสมัครและสิทธิ์ทั้งหมดในการสมัครและรับสิทธิ์ สิทธิ์ในการเรียกร้องลำดับความสำคัญจาก สิทธิ์ดังกล่าวและสิทธิ์ที่คล้ายคลึงกันหรือเทียบเท่าทั้งหมด หรือรูปแบบของการคุ้มครองและผลลัพธ์อื่นใดของกิจกรรมทางปัญญาที่มีอยู่หรือจะมีอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคตในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก ข้อตกลงนี้ไม่ได้ถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและไปยังทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ระหว่างคู่สัญญา) กับผู้ประกอบการเท่านั้น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิกและโลโก้ทั้งหมดที่ใช้กับเว็บไซต์และบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ประกอบการหรือผู้อนุญาต เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้อื่นๆ ที่ใช้กับเว็บไซต์และบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม การใช้เว็บไซต์และบริการของคุณไม่ให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตแก่คุณในการทำซ้ำหรือใช้ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ประกอบการ บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือผู้อนุญาต จะต้องรับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ ลงโทษ ครอบคลุมหรือ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร รายได้ การขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ซึ่งรวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงสัญญา การละเมิด การรับประกัน การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น แม้ว่าผู้รับผิดชอบจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรืออาจคาดการณ์ความเสียหายดังกล่าวได้ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของผู้ประกอบการและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบริการจะถูกจำกัดเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าหนึ่งดอลลาร์หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จ่ายจริงเป็นเงินสดโดย คุณให้กับผู้ประกอบการในช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้าก่อนเหตุการณ์หรือเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ข้อจำกัดและข้อยกเว้นยังมีผลบังคับใช้ หากการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความสูญเสียหรือความล้มเหลวในจุดประสงค์ที่สำคัญให้กับคุณอย่างเต็มที่

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องผู้ประกอบการและบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตจากและต่อความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหรือ เกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา การอ้างสิทธิ์ การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ หรือการประพฤติมิชอบโดยจงใจในส่วนของคุณ

ความแตกแยก

สิทธิ์และข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้สามารถใช้บังคับได้และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้และมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดขอบเขตที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ทำข้อตกลงนี้ ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือบังคับใช้ไม่ได้ หากบทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล ถือเป็นเจตนาของคู่สัญญาที่ข้อกำหนดที่เหลือหรือบางส่วนจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ สาระสำคัญของข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดหรือบางส่วนจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

การระงับข้อพิพาท

การก่อตัว การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีสาระสำคัญและขั้นตอนของคอสตาริกาโดยไม่คำนึงถึงกฎข้อขัดแย้งหรือการเลือกกฎหมาย และในขอบเขตที่บังคับใช้ กฎหมายของคอสตาริกา เขตอำนาจศาลและสถานที่เฉพาะสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้คือศาลที่ตั้งอยู่ในคอสตาริกา และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลดังกล่าว คุณสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการเมื่อใดก็ได้ โดยมีผลเมื่อโพสต์ข้อตกลงฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ เมื่อดำเนินการแล้ว เราจะแก้ไขวันที่อัปเดตที่ด้านล่างของหน้านี้ การใช้เว็บไซต์และบริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ เรา.

เอกสารนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2021

Terms and conditions

These terms and conditions ("Agreement") set forth the general terms and conditions of your use of our website ("Website" or "Service") and any of its related products and services (collectively, "Services"). This Agreement is legally binding between you ("User", "you" or "your") and this Website operator ("Operator", "we", "us" or "our"). By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Agreement. If you are entering into this Agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this Agreement, in which case the terms "User", "you" or "your" shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this Agreement, you must not accept this Agreement and may not access and use the Website and Services. You acknowledge that this Agreement is a contract between you and the Operator, even though it is electronic and is not physically signed by you, and it governs your use of the Website and Services.

Accounts and membership

You must be at least 21 years of age to use the Website and Services. By using the Website and Services and by agreeing to this Agreement you warrant and represent that you are at least 21 years of age. If you create an account on the Website, you are responsible for maintaining the security of your account and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with it. We may, but have no obligation to, monitor and review new accounts before you may sign in and start using the Services. Providing false contact information of any kind may result in the termination of your account. You must immediately notify us of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. We will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. We may suspend, disable, or delete your account (or any part thereof) if we determine that you have violated any provision of this Agreement or that your conduct or content would tend to damage our reputation and goodwill. If we delete your account for the foregoing reasons, you may not re-register for our Services. We may block your email address and Internet protocol address to prevent further registration.

Adult content

Please be aware that there may be certain adult or mature content available on the Website. Where there is mature or adult content, individuals who are less than 21 years of age or are not permitted to access such content under the laws of any applicable jurisdiction may not access such content. If we learn that anyone under the age of 21 seeks to conduct a transaction through the Services, we will require verified parental consent, in accordance with the Children's Online Privacy Protection Act of 1998 ("COPPA"). Certain areas of the Website and Services may not be available to children under 21 under any circumstances.

Links to other resources

Although the Website and Services may link to other resources (such as websites, mobile applications, etc.), we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked resource, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their resources. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services, and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any resource which you access through a link on the Website and Services. Your linking to any other off-site resources is at your own risk.

Prohibited uses

In addition to other terms as set forth in the Agreement, you are prohibited from using the Website and Services or Content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Website and Services, third party products and services, or the Internet; (h) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (i) for any obscene or immoral purpose; or (j) to interfere with or circumvent the security features of the Website and Services, third party products and services, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Website and Services for violating any of the prohibited uses.

Intellectual property rights

"Intellectual Property Rights" means all present and future rights conferred by statute, common law or equity in or in relation to any copyright and related rights, trademarks, designs, patents, inventions, goodwill and the right to sue for passing off, rights to inventions, rights to use, and all other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection and any other results of intellectual activity which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world. This Agreement does not transfer to you any intellectual property owned by the Operator or third parties, and all rights, titles, and interests in and to such property will remain (as between the parties) solely with the Operator. All trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website and Services, are trademarks or registered trademarks of the Operator or its licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website and Services may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website and Services grants you no right or license to reproduce or otherwise use any of the Operator or third party trademarks.

Limitation of liability

To the fullest extent permitted by applicable law, in no event will the Operator, its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers or licensors be liable to any person for any indirect, incidental, special, punitive, cover or consequential damages (including, without limitation, damages for lost profits, revenue, sales, goodwill, use of content, impact on business, business interruption, loss of anticipated savings, loss of business opportunity) however caused, under any theory of liability, including, without limitation, contract, tort, warranty, breach of statutory duty, negligence or otherwise, even if the liable party has been advised as to the possibility of such damages or could have foreseen such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, the aggregate liability of the Operator and its affiliates, officers, employees, agents, suppliers and licensors relating to the services will be limited to an amount greater of one dollar or any amounts actually paid in cash by you to the Operator for the prior one month period prior to the first event or occurrence giving rise to such liability. The limitations and exclusions also apply if this remedy does not fully compensate you for any losses or fails of its essential purpose.

Indemnification

You agree to indemnify and hold the Operator and its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers and licensors harmless from and against any liabilities, losses, damages or costs, including reasonable attorneys' fees, incurred in connection with or arising from any third party allegations, claims, actions, disputes, or demands asserted against any of them as a result of or relating to your Content, your use of the Website and Services or any willful misconduct on your part.

Severability

All rights and restrictions contained in this Agreement may be exercised and shall be applicable and binding only to the extent that they do not violate any applicable laws and are intended to be limited to the extent necessary so that they will not render this Agreement illegal, invalid or unenforceable. If any provision or portion of any provision of this Agreement shall be held to be illegal, invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, it is the intention of the parties that the remaining provisions or portions thereof shall constitute their agreement with respect to the subject matter hereof, and all such remaining provisions or portions thereof shall remain in full force and effect.

Dispute resolution

The formation, interpretation, and performance of this Agreement and any disputes arising out of it shall be governed by the substantive and procedural laws of Costa Rica without regard to its rules on conflicts or choice of law and, to the extent applicable, the laws of Costa Rica. The exclusive jurisdiction and venue for actions related to the subject matter hereof shall be the courts located in Costa Rica, and you hereby submit to the personal jurisdiction of such courts. You hereby waive any right to a jury trial in any proceeding arising out of or related to this Agreement. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Agreement.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Agreement or its terms relating to the Website and Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Agreement on the Website. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Website and Services after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of these terms

You acknowledge that you have read this Agreement and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by the terms of this Agreement, you are not authorized to access or use the Website and Services. 

Contacting us

If you would like to contact us to understand more about this Agreement or wish to contact us concerning any matter relating to it, you may send an email to us.

This document was last updated on April 22, 2021